Política de privacitat i protecció de dades (LOPD)

 

Política de privacitat i protecció de dades de Visitagranges.cat

 

1. Política de privacitat

ASSOCIACIÓ GARROTXA ORIGEN DEL QUE MENGES (VISITA GRANGES d’ara endavant) informa a tots els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, VISITA GRANGES garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

VISITA GRANGES té el deure d’informar a tots usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web.

En aquest sentit, VISITA GRANGES serà considerada com a responsable de les dades assolides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Tanmateix, VISITA GRANGES informa a tots els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial així com la gestió de les sol·licituds de reserva i consultes realitzades a través dels formularis de la web.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de VISITA GRANGES, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per VISITA GRANGES.

3.Comunicació d’informació a tercers

VISITA GRANGES informa a tots els usuaris que les seves dades personals seran exclusivament cedides a les empreses associades a VISITA GRANGES i amb l’únic propòsit de poder gestionar les sol·licituds de reserva rebudes o consultes realitzades des de la web i dirigides als membres de l’associació ( GRANGES).

Així mateix, informa a tots els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions (excepte les esmentades anteriorment), amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan VISITA GRANGES disposi del consentiment exprés de l’usuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de VISITA GRANGES.

Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: ASSOCIACIÓ GARROTXA ORIGEN DEL QUE Menges, Carrer: L’BISBE LORENZA, 15, Codi postal: 17800, Ciutat: OLOT, Província: GIRONA o la direcció que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades, o bé enviant e-mail a visitagranges@visitagranges.cat.

La comunicació ha de reflectir la següent informació:

  • Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.
  • L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix usuari.
  • No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat.
  • En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.